Om Gudbrandsdalsmusea

Kontaktinfo fellesadministrasjon, eller ta kontakt med den aktuelle avdelinga

epost post@gudbrandsdalsmusea.no

telefon+47 926 12 830

postadresse Hundorpgeilen 12, 2647 Sør-Fron

Om museet

Gudbrandsdalsmusea er regionmuseum for Gudbrandsdalen med desentralisert struktur og mange avdelingar knytt til ulike tema. Museet har såleis ikkje ein sdamla lokalitet, men mange. Direktøren held til på Dale-Gudbrands Gard, Hundorp.

Avdelingane har fokus på ulike tema og det er mellom anna spesialutstillingar om jordbruk, bergverk, jakt og fangst, den siste verdskrigen, bruk av fjellet, samt utstillngar knytt til dei unike stavkyrkjene. Kvart år vil det også vera fokus på ulike tema gjennom vekslande tematiske sesongutstillingar.

Friluftsmusea har aktivitetar og arrangement gjennom heile året. I sommar-sesongen er lokale lag og einkeltpersonar med for å skape liv og stemning i husa og på museumsområda med demonstrasjonar, smaksprøver og forteljingar. Sjå kalender for kva som skjer på dei ulike dagane, eller utstillingar for å sjå kva for utstillingar som er ved dei ulike avdelingane.

I det desentraliserte Opplandsarkivet ved Gudbrandsdalsmusea med 6 avdelingar,  kan ein få hjelp til å granske slekt, lokalhistorie, høyre folkemusikk, sjå i arkivmateriale og foto frå området - eller du kan få levere inn arkivmateriale.

Museet har bygningsvernrådgjevar, industriregistrator og annan regional felleskompetanse for Gudbrandsdalen som kan bistå offentlege instansar, eigarar og andre interesserte.

Pilegrimsleden St. Olavsvegen Oslo – Trondheim går gjennom det varierte kulturlandskapet i Gudbrandsdalen. Ei pilegrimsvandrig er ei indre og ytre reise gjennom kulturhistorie og landskap, der pilegrimssenteret på Dale-Gudbrands Gard, Hundorp, er ein naturleg stopp på vegen mot Trondheim. Vi har ansvar for pilegrimsleden frå Vingrom/Brøttum i sør til Nord-Sel. På Dale-Gudbrands Gard er det pilegrimssenter med herberge, gardsbutikk og utstillingar, her kan vi bistå pilegrimar på vandring og vera med og gje råd for den som vil gå pilegrim i Noreg og andre stader.

Overordna dokument for Gudbrandsdalsmusea AS

Gudbrandsdalsmusea har fylgjande styrengsdokument, vedtekter, ein strategiplan 2012-2015 som ligg som eit grunndokument, eit strategidokument 2016-2020 som er styrande for denne perioden, årlege tiltaksplanar og delplanar som forskingsplan og marknadsplan. Slike dokument saman med budsjettramme er alle vedtekne i styret. I tillegg kjem meir lokale interne planar for avdelingar, prosjekt mm.

Vedtekter Gudbrandsdalsmusea.pdf

Strategiplan 2012-2015. pdf

Strategidokument GM 2016-2020.pdf

Forskingsplan Gudbrandsdalsmusea 2012, vedteken.pdf

Marknadsplan GM 2013-2015.pdf

Vi lagar to slags årsmeldingar, ei som heiter Styreårsmelding jf. Aksjelova, og frå 2013 ein for heile verksemda som heiter Årsrapport, denne er lang og er bygt opp i samsvar med strategiplanen for museet.

Signert årsmelding 2010.pdf

GM styreårsmelding 2011.pdf

Signert styreårsmelding GM 2012..pdf

sginert styreårsmelding GDM 2013.pdf

signert styreårsmelding 2014.pdf

signert styreårsmelding 2015.pdf

Årsrapport GDM 2013.pdf

årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2014.pdf

årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2015.pdf

styreårsmelding GM 2016.pdf

årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2016.pdf

 

 

 

 

 

OPNINGSTIDER OG BESØKSINFO >>

OPPLAND FYLKE
Alle avdelinger og museer