Hopp til hovudinnhald

13 201 gjenstandar.
256 402 bilete.
48 historiske bygningar.
4738 lydarkiv.
1556 samlingar og arkiv.

Forvalta av Gudbrandsdalsmusea.

Menneske har ikkje røter, men føter. Det gjev oss moglegheit til å sjå framover – men òg til å vende blikket bakover, til vår eiga fortid, til oldemor og oldefar og plassen der dei ein gong vaks opp.

Historiske kjelder er spennande materiale. Dei gjev oss overblikk og innblikk – over bygdesamfunn, gardar, slekt og årstal. Dei er som titteskåp og døropnarar inn i vår nære og fjerne fortid. Ei kyrkjebok eller ei ættesoge – båe er viktige bidrag til forteljinga om både Noreg – og deg. 

I ei verd med auka globalisert informasjonsstraum søker fleire kunnskap og erfaring frå fortida. Dette kan vere dokumentasjon om slekt, kvardagsliv og lokale kulturtradisjonar, men også ukjende historier om minoritetar eller emne som det knyter seg tabu til. Ved å løfte fram mangfaldet av historier ynskjer Gudbrandsdalsmusea å auke forståing for kvarandre, samhald og relasjonar mellom generasjonar og ei styrkt identitetskjensle.

I arkiva finn du manuskript frå 1600-talet, oversikt over lokale slekter, matoppskrifter, bøker, tidsskrift, gardsrekneskapar, protokollar frå lag og foreiningar, brev, foto, video, lydopptak og mykje meir. Mykje av dette er registrert i Arkivportalen eller er publisert på Digitalt Museum. Vi er også oppteken av å ta vare på historia i samtida, og er stadig på dokumentasjonsoppdrag i lokalområda.

Ei kyrkjebok eller ei ættesoge – båe er viktige bidrag til forteljinga om både Noreg – og deg. 

 • Frå Sør-Seter på Lesjaskog. Steinen oppi bakken ligg der enda. Skigarden var ein del av ein geile. Karen på biletet er ukjend. Fotograf er Anton H. Skotte (1883–1975) frå Sør-Skotte på Lesjaskog. Anton var utdanna lærar i Tromsø. Han arbeidde ein tiårsperiode som lærar på Lesja – mellom 1907 og 1917. Seinare var han lærar fleire stader i Hedmark. Han døydde på Elverum. Anton var ein ivrig amatørfotograf.
  1/8
  Hestekar
 • Andreas P. Lien (1870–1923) frå Sy Lie og Martin A. Krossbakken (1827–1920) frå Krossbakken, båe Lesjaskog. Andreas reiste seinare til Amerika og slo seg til som fotograf. Martin var skinnfellmakar.
  2/8
 • Slåttekarar
  3/8
  Digitalt Museum
 • Ukjent gut
  4/8
 • Med mjølkespann: Anne O. Rise (1887–1987) frå Stor-Rise. Lengst bak: Olga S. Risløkken (1893–1953) frå Søre Rislykkja og fremst til høgre Anna K. Rise (1893–1962) frå Vesl-Rise – alle frå Lora. Biletet er truleg frå ei seter på Lesjaverk. Anne busette seg på Dombås, Anna vart gift med Olaf Sagmoen frå Solør, medan Olga vart gift med Ole M. Thøring på Bjørke på Lesjaverk.
  5/8
  Ukjend
 • Mor med barn
  6/8
  Mor med barn Ukjend
 • Anton Edvard Doseth (1892–1976) frå Søristugu Doset på Lesjaverk. Edvard, som han oftast kalla seg, flytte til Åndalsnes, dreiv med fiskematproduksjon og som snikkar. Her er han i gang med snarefangst etter rype. Foto frå 1968. Fotograf er Tore Fossum (1926–2017). Tore arbeidde ein mannsalder på Norsk Skogsbruksmuseum på Elverum (i dag Norsk skogmuseum).
  7/8
 • Personane på biletet er Ola Olson Mølmen (1830–1912) og Kari Hansdotter Mølmen (1835–1917) frå Søre Sør-Einbu. Ola og Kari åtte i ein periode fleire gardar på Lesjaskog. Dei overtok Mølmen i 1856, kjøpte seinare Nørdre Sy Kvam og Søre Sy Kvam. Ein periode åtte dei òg Ner-Enstad og Vesl-Enstad. På Mølmen var det både skysstasjon, landhandel, postopneri og sagbruk. Skyssverksemda vart det slutt på då jarnbanen opna.
  8/8

Arkiv og samlingar

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2