Hopp til hovudinnhald

Muren under huset er i ferd med å sige. Botnstokken er morken. Taket gjev snart etter. Kor finn gamle bygg rettleiing til nytt liv?

Gudbrandsdalsmusea har eigen bygningsvernrådgjevar med lokal spisskompetanse innanfor antikvarisk arbeid på gamle hus, byggeskikk og handverkstradisjonar i Gudbrandsdalen.

Rådgjevar Håvard kjem gjerne på befaring og svarer på spørsmål du måtte ha om gamle hus, byggeskikkar, ny bruk eller tilpassing av nye bygningar til gamalt gardsmiljø. Bygningsvernrådgjevaren kan òg hjelpe til med søknader om tilskot.

Pris: 650,- per time.

Eigarar av gamle hus får 8 timar gratis rådgjeving. Dette inkluderer synfaring og hjelp med søknadar om tilskot.

Kva kan rågjevaren hjelpe til med? 

  • Synfaring
  • Vurdering av tilstand og forslag til restaurering
  • God kontakt med handverkarar og eigarar
  • Rådgjeving i stønadsordningar
  • Søknadsskriving

Gudbrandsdalsmusea gir deg råd i arbeidet med søknadskriving.

Kvifor bygningsvern?

Det er registrert over 300 000 bygningar i Noreg bygde før 1900. 6000 av desse er freda. Storparten finn du i Gudbrandsdalen.

Bygningsvern handlar om å ta vare på eldre bygningar. Stall og fjøs. Bustadhus og ei steinbu på fjellet. Men ikkje alle bygningar får den omsorga dei treng og fortener.

Kvart år forsvinn spor og bitar av kulturarven. Hus forfell eller blir rivne. Sidan tusenårsskiftet og fram til i dag er 23 prosent av alle registrerte verneverdige bygningar som er bygde før 1900, å rekne som tapte. Kva gjer det med oss når bygningshistoria forfell?

Bygningskulturen er viktig for menneska. Dei fortel om byggeskikk, om tradisjon og kultur. Her er spor av levd liv, av forteljingar og dei som ein gong heldt til mellom grove veggar.

Dei gamle trehusa er ei ramme om liva våre. Her kan du søke ly og varme. Trekke inn i skuggen for å svale deg ein varm sommardag. Den eldre bygningskulturen er synlege merkesteinar over levd liv – også for deg som lever i dag.

Bygningsarven er kjelde for kunnskap om fortida og forståing for framtida. Sikring og bevaring av bygningskulturen kan gje svar på morgondagens utfordringar. Til dømes gje innsikt i korleis vi kan og bør bygge for framtida. Noreg har forplikta seg til å redusere utsleppa frå bygg og eigedom, etablere ein god sirkulærøkonomi og bygge mindre. Kanskje finn vi svaret i den eldre bygningskulturen?

Kontakt

Oppdag Gudbrandsdalsmusea

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2